Wymagane dokumenty do egzaminu mistrzowskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 kwietnia 2016
  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego 
  2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)
  3. Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze).
  4. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu.
  5. Zaświadczenie o przynależności zakładu pracy kandydata lub pracodawcy kandydata do cechu (dokument nie wymagany od właścicieli zakładów nie zrzeszonych w cechu)
  6. Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.
  7. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na poniżej podany rachunek bankowy 


Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia przez cech.

Wypisując wpłatę w polu NADAWCA należy podać dokładne dane osoby wpłacajacej za egzamin tzn. imię i nazwisko, adres a w przypadku pracodawcy nazwę zakładu, adres i nr NIP.

W polu TYTUŁEM należy podać imię i nazwisko osoby zdającej oraz zawód w jakim zdaje ta osoba.