PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 stycznia 2022

Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń zobowiązany jest w szczególności do:

 1. dążenia do uzyskania jak najlepszych wyników w teoretycznej i praktycznej nauce zawodu,

 2. przestrzegania czasu i porządku pracy ustalonych i obowiązujących u pracodawcy,

 3. przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

 4. systematycznego wypełniania obowiązku dokształcania teoretycznego,

 5. odnoszenia się z szacunkiem do przełożonego i przestrzegania zasad koleżeńskiej współpracy,

 6. przystąpienia do egzaminu czeladniczego po zakończeniu nauki zawodu lub sprawdzającego po zakończeniu przyuczenia.

 

Uczeń ma prawo do:

 1. zatrudniania i szkolenia młodocianego zgodnie z programem praktycznej nauki zawodu (przyuczenia),

 2. zaopatrzenia młodocianego w przewidziany na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej, odzież ochronną i roboczą, narzędzia pracy, materiały i inne potrzebne urządzenia,

 3. stosowania przepisów o ochronie pracy i zdrowia młodocianych pracowników,

 4. kierowania młodocianego na badania lekarskie, zgodnie z przepisami i ponoszenia kosztów z tym związanych,

 5. zgłaszania młodocianego, w ustalonych terminach, na naukę dokształcającą, umożliwienia mu regularnego uczęszczania na tę naukę oraz kontrolowania wykonania przez młodocianego obowiązku dokształcania teoretycznego,

 6. pokrycia kosztu egzaminu czeladniczego przez mistrza szkolącego zdawanego przez młodocianego w pierwszym wyznaczonym terminie.