Formularze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Ochrona środowiska – formularze

I. Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska należy przekazywać marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska za okresy półroczne do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. Dotyczą one m. in.:

 • ilości i rodzajów gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, danych, na podstawie których określono te ilości oraz o wysokości należnych opłat (załącznik nr 2)* (formularz nr 2),-
 • ilości i jakości pobranej wody podziemnej, wody powierzchniowej śródlądowej i morskich wód wewnętrznych oraz o wysokości należnych opłat (załącznik nr 3)*,
 • ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego wprowadzane są do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne oraz o wysokości należnych opłat (załącznik nr 4)*.
  Uwaga: Ww. informacje składa się każdorazowo łącznie z wykazem zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (załącznik nr 1)* (formularz nr 1).
  * Wzory wykazów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.06.2009 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 816).
  Wykazy przedkłada się w formie pisemnej. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska ma taką możliwość, powinien przedłożyć wykazy także w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

II. Informacje i sprawozdania roczne przekazywane marszałkowi województwa:

 •  do 15 marca następnego roku dotyczą:
 •  rodzajów i ilości wytworzonych odpadów, bez odpadów komunalnych (formularz nr 3), 
 •  do 31 marca następnego roku dotyczą m. in.:
 •  wysokości należnej opłaty produktowej – sprawozdanie OŚ-OP1 (formularz nr 4),
 • masy lub ilości opakowań, w których zostały wprowadzone na rynek krajowy produkty, lub wprowadzonych na rynek krajowy produktów, masy lub ilości odzyskanych i poddanych recyklingowi oraz osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (szczegółowy zakres informacji określa art. 10 ustawy z 11. 05. 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej – Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607) – sprawozdania nie składa się jeżeli jest sporządzane sprawozdanie OŚ-OP1,
 •  ilości wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (formularz nr 5, 6, 7).

III. Niektóre dokumenty dla prowadzenia ewidencji odpadów:

Wzory wszystkich wymaganych dokumentów określa rozporządzenie Ministra
Środowiska dnia 14. 02. 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213).
U W A G A: powyższe rozporządzenie i wzory kart obowiązywały do 31. 12. 2010 r.

Obowiązujące od 1. 01. 2011 r. wzory dokumentów ustalone są przez rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673).

Nowe wzory dokumentów:

 •   karta ewidencji odpadu (formularz nr 8),
 •   karta przekazania odpadu (formularz nr 9)

Artykuły

Formularz zgłoszeniowy BDO

23 grudnia 2019