Wykaz dokumentów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć do podpisania umowy o pracę w celu nauki zawodu

Kandydat do nauki zawodu składa w Biurze Cechu następujące dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy ucznia - druk do pobrania na stronie internetowej lub w Biurze Cechu
 2. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej - potwierdzona za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową lub szkołę zawodową
 3. Kserokopia skróconego aktu urodzenia - wraz z oryginałem do wglądu
 4. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy w wybranym zawodzie, wystawione przez lekarza dla zakładu rzemieślniczego, w którym kandydat będzie odbywał praktykę. Skierowanie do lekarza wypełni zakład rzemieślniczy. Druk skierowania do pobrania na stronie internetowej lub w Biurze Cechu.
  UWAGA! kandydat otrzyma także skierowanie do lekarza medycyny pracy ze szkoły zawodowej, na podstawie którego lekarz wyda zaświadczenie dla szkoły. W efekcie kandydat będzie miał dwa różne skierowania do lekarza i na ich podstawie otrzyma dwa różne zaświadczenia:
  - dla szkoły zawodowej - oryginał należy oddać do szkoły, kserokopię złożyć w Cechu
  - dla zakładu rzemieślniczego - oryginał należy złożyć w Cechu
 5. Orzeczenie lekarza dla celów sanitarno-epidemiologicznych- dotyczy tylko kandydatów do nauki fryzjerstwa
 6. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej - taką opinię musi przedstawić kandydat, który w dniu rozpoczęcia nauki nie będzie miał ukończone 16 lat. O opinię należy wystąpić w czerwcu, ponieważ w czasie wakacji poradnie z reguły są nieczynne

Uwaga : dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 3 należy złożyć "od razu", natomiast dokumenty wymienione w punktach 4, 5 i 6, można złożyć najpóźniej przy podpisywaniu umowy.