Egzaminy czeladnicze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Warunki dopuszczenia do egzaminu

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia dnia10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89), z późn. zm.,którego § 5 brzmi:

 
Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
 

 1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;

  1a) jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, w której realizuje dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników, oraz młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu nauki zawodu u rzemieślnika;
 2. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
 3. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 4. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., prowadzących kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 6. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 7. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej.
 
 
18 kwietnia 2016

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego

 

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego
 2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format 36x45)
 3. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na podany rachunek bankowy

  Wypisując wpłatę w polu NADAWCA należy podać dokładne dane osoby wpłacającej, tzn. imię i nazwisko, adres a w przypadku pracodawcy nazwę zakładu, adres i NIP.

  W polu TYTUŁEM należy podać imię i nazwisko osoby zdającej oraz zawód w jakim zdaje ta osoba.

   

 4. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich kandydatów do egzaminów

Młodociani pracownicy

 1. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, lub ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu.
 2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu).
 3. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole - zaświadczenie o okresie nauki zawodu.

Koszty egzaminu w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca.

 

Uwaga!

Laureaci sześciu pierwszych miejsc olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnopolskim, obejmujących problematykę danego zawodu, organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także konkursów zawodowych organizowanych przez stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze i inne organizacje gospodarcze mogą być zwolnieni ze zdawania jednego z etapów egzaminu czeladniczego (pod warunkiem, iż regulamin konkursu zawodowego został zatwierdzony przez Związek Rzemiosła Polskiego).

Osoby zainteresowane w/w zwolnieniem zobowiązane są w dniu składania kompletu dokumentów do egzaminu czeladniczego dołączyć dyplom bądź zaświadczenie potwierdzające zajęcie miejsc od 1 do 6 w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju.

 

Kandydaci z wolnego naboru:

 1. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dodatkowo dokument wskazujący NIP lub REGON w celu wpisania do CEIDG informacji o uzyskanym świadectwie czeladniczym. Okres wykonywania zawodu można udokumentować zaświadczeniem o zatrudnieniu, świadectwami pracy lub wypisem z ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy składane dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie wykonywania zawodu należy złożyć oświadczenie potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły.
 3. Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych.
 4. Tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin.
 5. Świadectwo uzyskania co najmniej jednej kwalifikacji w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin lub zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego po ukończeniu przygotowania  zawodowego dorosłych.

Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia .

18 kwietnia 2016
Czytaj więcej o: Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego

Przebieg egzaminu

Zaświadczenie ukończenia nauki zawodu

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu