Informacje ekonomiczno-podatkowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podatki

 

1. Skala podatkowa i zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w roku 2016.

 

Skala podatkowa:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18% minus kwota 556,02 zł zmniejszająca podatek

85 528

 

14 839,02 zł+32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Kwota zmniejszająca podatek:

-       miesięczna – 46,33 zł,

-       roczna – 556,02 zł.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy:

a/ pracownicy mieszkający w tej samej miejscowości gdzie znajduje się ich zakład pracy:

-       od jednego zakładu pracy: miesięcznie – 111,25 zł, rocznie – 1335,00 zł,

-       od więcej niż jednego zakładu pracy: rocznie – 2002,25 zł.

b/ pracownicy dojeżdżający do pracy z innej miejscowości:

-       od jednego zakładu pracy: miesięcznie – 139,06 zł, rocznie 1668,72 zł,

-       od więcej niż jednego zakładu pracy: rocznie – 2502,56 zł.

2.  Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku dochodowego – 3091 zł.

3.  Kwota przychodów netto za rok 2015 zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych /1,2 mln Euro/ - 5 092 440 zł.

4.  Wartość przychodów za rok 2015 uprawniająca do statusu małego podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych /jednorazowa amortyzacja, kwartalne opłacanie zaliczek / i podatku od towarów i usług /1,2 mln Euro/ -     5 092 000 zł.

5.  Wartość środków trwałych od których można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego /50 tys. Euro/ -212 000 zł.

6.  Przepisy dotyczące opodatkowania w formie karty podatkowej nie uległy w roku bieżącym zmianie. Jedynie ze względu na deflację stawki zryczałtowanego podatku zostały obniżone średnio o 1,1%  

7.  Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą w 2016 roku skorzystać podatnicy którzy w roku ubiegłym uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki w wysokości nieprzekraczającej /150 tys. Euro/ - 636 555 zł. na osobę prowadzącą działalność samodzielnie lub w spółce łącznie przez wszystkich wspólników.

8. Limit zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług w 2016 r. wynosi łącznie 150 tys. PLN z tytułu sprzedaży opodatkowanej wraz z podatkiem VAT za 2015r.

9. W 2016 roku nadal obowiązują wprowadzone czasowo  podwyższone stawki podatku VAT – 23%, 8% i 5%.

10. Od 1 stycznia 2016r. zmieniły się przepisy dotyczące ustalania i rodzajów odsetek ustawowych i odsetek od zaległości podatkowych.

 

Od 1 stycznia 2016 r. odsetki ustawowe wynoszą:

         ­            odsetki od sumy pieniężnej – 5,0%

         ­            odsetki za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego – 7,0%

         ­            odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych – 9,5%

Od 1 stycznia 2016 r. odsetki od zaległości podatkowych wynoszą:

         ­            podstawowa stawka – 8,0%

         ­            preferencyjna stawka – 4,0%

         ­            podwyższona /sankcyjna/ stawka – 12,0%

 

Wynagrodzenia i składki

 

1.  Wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne w 2016r. za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby współpracujące wynosi:

 

 

Lp.

 

Rodzaj składki

 

 

Składka w 2016 r. w zł. za:

styczeń –

marzec

 kwiecień-grudzień

1.

2.

3.

4.

 

Ubezpieczenie emerytalne /19,52%/

Ubezpieczenie rentowe /8%/

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe /2,45%/

Ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorców zgłaszających do ub. społ. nie więcej niż 9 pracowników /1,80%/

474,92

194,64

59,61

 

43,79

 

474,92

194,64

59,61

 

 

 

5.

 Łączna składka na ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

 

772,96

 

 

6.

Składka na Fundusz Pracy /2,45%/

59,61

59,61

 

Podstawa naliczania składek to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2016 roku /4.055 zł./ - 2433 zł.

2. Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2016 roku wynosi 1 850 zł., w tym w pierwszym roku pracy /80%/ - 1480 zł.

3.  Wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne w 2016 r. za osoby po raz pierwszy podejmujące pozarolniczą działalność gospodarczą przez 24 miesiące od dnia jej rozpoczęcia wynosi:

 

 

Lp.

 

Rodzaj składki

 

 

Składka w 2016 r. w zł. za:

styczeń-marzec

kwiecień-grudzień

1.

2.

3.

4.

 

Ubezpieczenie emerytalne /19,52%/

Ubezpieczenie rentowe /8%/

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe /2,45%/

Ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorców zgłaszających do ub. społ. nie więcej niż 9 pracowników /1,80%/

108,34

44,40

13,60

 

9,99

108,34

44,40

13,60

 

 

5.

 Łączna składka na ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

 

176,33

 

 

6.

Składka na Fundusz Pracy /2,45%/

---

---

         

 

Podstawa naliczania składek to 30% minimalnego wynagrodzenia w 2016 roku /1 850 zł./ - 555 zł.

4.  Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

5.  Wysokość składki zdrowotnej w 2016 roku za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby współpracujące wynosi  /9% podstawy/ - 288,95 zł. miesięcznie, z tego do odliczenia  od podatku dochodowego /7,75% podstawy/ - 248,82 zł.

Podstawa naliczenia składki to 75% /3210,60 zł./ przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w IV kw. 2015 r. /4280,80 zł./.

6. Wysokość maksymalnych stawek świadczenia urlopowego oraz odpisów na Zakładowy Fundusz  Świadczeń Socjalnych w 2016 r. podobnie jak w ubiegłym roku nie uległa zmianie.

podstawa:  2.917,14 zł.                            

         pracownicy pełnozatrudnieni /37,5%/  -  1093,93 zł.,

         pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu:

         I rok /5%/  - 145,86 zł.

         II rok /6%/  -  175,03 zł.

         III rok /7%/  -  204,20 zł.,

         pracownicy zatrudnieni w szczególnie uciążliwych warunkach pracy /50%/  - 1.458,57 zł.,

         emeryci i renciści będący pod opieką zakładu pracy /6,25%/  -  182,32 zł.,

  fakultatywny odpis na zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności /37,5%+6,25%/  -  1.276,25 zł.

Warunki płatności na ZFŚS: odpisy wpłacać należy na wyodrębniony rachunek bankowy w terminie do 30 września 2016 r., w tym – 75% do 31 maja 2016 r.

7. Wynagrodzenie brutto pracowników młodocianych /uczniów/ obowiązujące w okresie

III 2016 r. – V 2016 r. wynosi nie mniej niż:

         ­            I rok nauki – 162,68 zł.,

         ­            II rok nauki –  203 ,35 zł.,

         ­            III rok nauki – 244,02 zł.,

         ­            przyuczenie do wykonywania określonej pracy -  162,68 zł.

VI 2016r. - VIII 2016r. wynosi nie mniej niż:

                     I rok nauki -   167,26 zł

                    II rok nauki -   209,07 zł

                   III rok nauki -   250,89 zł

               przyuczenie do wykonywania określonej pracy - 167,26 zł

 IX 2016r. - X 016r. wynosi nie mniej niż:

                    I rok nauki -    160,76

                   II rok nauki -    200,95

                  III rok nauki -    241,14

                  przyuczenie do wykonywania określonej pracy - 160,76